Zwroty i odstąpienia

Konsument, który zawarł z ELSAT s.c. umowę sprzedaży na odległość (tj. za pomocą serwisu internetowego, e-maila lub telefonicznie) ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a. w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy,

b. a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, w którym klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Nie przyjmujemy zwrotów po ustawowym terminie 14 dni dla produktów, które nie są zepsute/z wadami  lub błędnie zamówione/dostarczon,

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy konsument musi poinformować:

ELSAT s.c.
ul. Warszawska 32E/1
05-500 Piaseczno

tel. +48 22 716 43 06
e-mail: shop@inode.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub e-mailem).

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dołączonego do e-maila potwierdzającego złożenie zamówienia oraz dostępnego do pobrania poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy ELSAT s.c. zwraca klientowi wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ELSAT s.c.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym ELSAT s.c. została poinformowana o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności ELSAT s.c. dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. ELSAT s.c. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia ELSAT s.c. dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać do:

ELSAT s.c.
ul. Warszawska 32E/1
05-500 Piaseczno

rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował ELSAT s.c. o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. W przypadku, gdy rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, wysokość tych kosztów przy sprzedaży na terytorium Polski szacowana jest maksymalnie na kwotę około 100 PLN.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Brak prawa odstąpienia od umowy oraz okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

8)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

10)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat:  ELSAT s.c. ul. Warszawska 32E/1, 05-500 Piaseczno
tel:+48 22 716 4306, e-mail: shop@inode.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ........................................................................................ 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):  .........................................................................................
 

- Adres konsumenta(-ów): ..................................................................................................... 

- Proszę o zwrot dokonanej płatności na rachunek bankowy o numerze:................................................................


 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić. 

 

- Podpis konsumenta(-ów):...............................

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


 - Data: ............................


 

Copyright © 2015-2022 ELSAT

ELSAT s.c. ul. Warszawska 32E/1 05-500 Piaseczno POLAND tel. +48 22 7164306 e-mail: shop@inode.pl  

image

Znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe:
Bluetooth Low Energy®, Bluetooth 4.0®,
RFID®,CSR®, Windows, Windows IoT, Android, Google, Chrome, Microsoft, Raspberry Pi, Domoticz, ThingSpeak.com, Linux, Ubuntu, Wine, ESP32, Espressif, NodeMCU, LoRa® są użyte wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich włąścicieli.

Sklep internetowy na oprogramowaniu Sky-Shop.pl SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie