GWARANCJA

WARUNKI GWARANCJI

1.    Sprzedawca, ELSAT s.c. R.Kujda P.Rzepecki z siedzibą przy ul. Warszawskiej 32E/1, 05-500 Piaseczno (Polska) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 521-012-58-22 REGON: 012046300, zwany dalej „Gwarantem” udziela nabywcy produktu gwarancji.

2.    Okres gwarancji rozpoczyna się od chwili wydania produktu konsumentowi i wynosi 24 miesiące. W stosunku do nabywcy nie będącego konsumentem okres gwarancji rozpoczyna się od chwili przejścia na niego ryzyka związanego z nabytym produktem i wynosi 12 miesięcy. 

3.    Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Polski i terytorium kraju dostawy produktu przez Gwaranta.

4.    W celu uniknięcia uszkodzeń zaleca się użytkownikowi, aby szczegółowo zapoznał się z instrukcją obsługi, zastosował się do niej i nie przekraczał maksymalnych parametrów pracy produktu.

5.    Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie obejmuje wad produktu, które powstały z innych przyczyn niż tkwiące w produkcie, w szczególności spowodowanych użytkowaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi. 

6.    Gwarancją nie są objęte części szklane, baterie, przewody, obudowy oraz materiały ulegające normalnemu zużyciu podczas eksploatacji sprzętu.

7.    Gwarancja traci ważność w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb, wykonywania niefachowego demontażu, napraw lub przeróbek przez osoby nieupoważnione (tj. nieautoryzowany serwis), niewłaściwej konserwacji produktu lub jej braku.

8.    Gwarancja uprawnia w przypadku stwierdzenia wady w okresie obowiązywania gwarancji do bezpłatnych napraw nabytego produktu. Sposób naprawy produktu określa udzielający gwarancji. Gwarant może według własnego uznania zamiast dokonania naprawy wymienić produkt na wolny od wad bądź dokonać zwrotu kwoty równej cenie sprzedaży. Gwarancja nie uprawnia do żądania wymiany produktu na wolny od wad lub odstąpienia od umowy sprzedaży i żądania zwrotu ceny. 

9.    Zgłoszenie usterki produktu powinno zostać złożone w formie pisemnej, e-mailem bądź faxem (dane kontaktowe w nagłówku warunków gwarancji) oraz powinno zawierać: imię i nazwisko lub nazwę Kupującego, adres, numer telefonu, model, numer seryjny produktu, numer faktury oraz opis usterki w działaniu produktu objętego gwarancją.

10.    Zwrotu wadliwego produktu należy dokonywać do siedziby Gwaranta. Prosimy o niewysyłanie wadliwego produktu do siedziby Gwaranta bez uprzedniego uzgodnienia z Gwarantem.

11.    Wady utrudniające lub uniemożliwiające eksploatację produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, a ujawnione w okresie objętym gwarancją będą usuwane bezpłatnie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia produktu do siedziby Gwaranta, z zastrzeżeniem pkt. 8.

12.    W przypadku utraty karty gwarancyjnej Gwarant nie wydaje duplikatu.

13.    W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, gwarancja podlega prawu polskiemu, i będzie zgodnie z nim interpretowana.

14.    Spory jakie mogą wyniknąć z niniejszej gwarancji udzielonej podmiotowi niebędącemu konsumentem podlegają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Gwaranta.

15.     Dane z faktury zakupu produktu w zakresie dotyczącym numeru urządzenia/ produktu, daty sprzedaży, stanowią integralną część warunków gwarancji.

16.    Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

Copyright © 2015-2022 ELSAT

ELSAT s.c. ul. Warszawska 32E/1 05-500 Piaseczno POLAND tel. +48 22 7164306 e-mail: shop@inode.pl  

image

Znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe:
Bluetooth Low Energy®, Bluetooth 4.0®,
RFID®,CSR®, Windows, Windows IoT, Android, Google, Chrome, Microsoft, Raspberry Pi, Domoticz, ThingSpeak.com, Linux, Ubuntu, Wine, ESP32, Espressif, NodeMCU, LoRa® są użyte wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich włąścicieli.

Sklep internetowy na oprogramowaniu Sky-Shop.pl SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie